Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com نواي ني: در غزه همه مقصر اند

Tuesday, December 30, 2008

در غزه همه مقصر اند

اين بار ديگر شوخي نيست . انگار از آسمان و زمين بمب مي بارد و كوچك و بزرگ ، پير و جوان ، مرد و زن و كودك ، همه و همه را مي كشد . برايش فرقي نمي كند نظامي هستي يا نه ؟ جهادي هستي يا نه . مي كشد و تكه تكه مي كند . انگار اينجا ، در غزه ، در كنار آب و مرز و در ميان فلسطين باز اين خون است كه بايد نداي مظلوميت يك ملت را فرياد كند . ملتي كه دهه هاست زير ستم و يوغ ظلم اشغالگران زندگي مي كند و زجر مي كشد و كشته مي دهد و ... ، كشته مي دهد و ديگران به نام حمايت سوء استفاده مي كنند .
امروز در غزه يك فاجعه انساني در حال وقوع است . تنها نوشتن برايش كافي نيست . به قول سيد السيستاني بايد بلند شد و كاري كرد . دولتهاي جهان بايد به پا خيزند و صادقانه و نه مزورانه از حقوق انساني مردمان غزه دفاع كنند . اما نمي كنند . منافعشان ايجاب نمي كند . بگذار مردمان غزه بميرند . اين دولتها يا دفاع نمي كنند و رذيلانه سكوت كرده اند و يا روي پرده و در تبليغات داد و بيداد مي كنند و پشت پرده مي سازند و منافع درون مرزي و برون مرزي خود را تعقيب مي كنند .
در غزه همه مقصرند و بايد محاكمه شوند .

اسرائيل يا همان رژيم صهيونيستي يا همان رژيم اشغالگر قدس . متهم اصلي و جلاد حقيقي . موجوديتي نا مشروع و نا ميمون و متاسفانه فعلا غيرقابل حذف از صحنه جهاني . وجودش و حل تضادهاي درونيش وابسته به وجود درگيري و بحران در خاورميانه است . اگر خاورميانه به صلحي پايدار برسد و دولت مستقل فلسطيني تشكيل شود ، قطع به يقين تضادهاي دروني جامعه صهيونيست اسرائيلي آنقدر هست كه اين جامعه به ظاهر يك پارچه را از درون متلاشي كند . يادمان نرود كه اسحاق رابين را همين يهودي هاي تند رو كشتند . يادمان نرود كه در زمان خروج نيروهاي اسرائيلي از نوار غزه ، همين يهودي هاي تند رو بودند كه نماز مرگ براي آريل شارون خواندند . تضاد بين تند روهاي صهيونيست با سكولارها و لائيك ها و جريانات فكري مختلف در درون جامعه اسرائيل را تنها دشمن مشترك (يعني اعراب و ايران) توانسته پر كند . البته اين سير توجيهي براي درون جامعه اسرائيل توسط ايران و اعراب نيز دامن زده مي شود . ارتجاع خاورميانه جاده صاف كن شده است براي امپرياليسمي كه تنها به كشتار مي انديشد . حضور اسرائيل در مرزهاي ما بعد 1948 ، حتي از ديدگاه قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل نيز نا مشروع است . اما خب ! خر امپرياليسم در نهادهاي بين المللي خوب مي رود و خر لنگ مستضعفين جهان نه ! شوراي امنيت ، شوراي امنيت سرمايه سالاران جهاني است نه خلقهاي مستضعف و محروم .

متهم ديگر آمريكاست . نه چون رژيم جمهوري اسلامي او را جنايت كار مي داند كه اين متهم كردن به امري است كه اتهام زننده هم خود بدان متهم است . آمريكا بزرگترين حامي اسرائيل . اسرائيل ايالت پنچاه و يكم آمريكا . بند ناف اقتصاد بين الملل و كمپاني هاي فرامليتي و كارتل هاي اقتصادي در دست IPAC و جمهوري خواه و دموكرات دست بسته در برابر اسرائيل و منافع و ضرورت وجودش . امريكا مدعي دروغين حقوق بشر است و دست خون آلودش را در همه جاي دنيا مي توان ديد . عراق و افغانستان آخرين نمونه ها هستند . مگر فقط در عراق و افغانستان رژيم هاي ارتجاعي و ديكتاتور موجود اند ؟ آيا رژيم سعودي يا حكومت اردن يا كويت يا ديكتاتوري حسني مبارك در مصر يا حكومت متهم به قتل بي نظير بوتوي مشرف در پاكستان و كلي حكومت ارتجاعي و ضد دموكراسي در خاورميانه نيستند ؟ يعني فقط عراق و افغانستان مشكل خاورميانه بودند ؟ آيا باز و كبوتر آمريكايي اين جنايت آشكار در غزه را نمي بينند ؟ اگر مي بينند پس جلوگيري از صدور قطع نامه (هر چند بي حاصل) شوراي امنيت براي چه ؟ امريكا مقصر در خون ريخته شده در غزه است . مقصر در جنايت غزه .
اما فقط امريكا نيست . كل بلوك غرب ، كل بلوك امپرياليسم و سرمايه داري جهاني مقصر جنايت است . اصلا چه مي گويم ، مجرم است و مجرم هستند . از اتحاديه اروپايي بگير تا روسيه و حتي چين كه به بازار اقتصادي سرمايه سالار ضد انساني امپرياليسم بين الملل پيوسته است . همه با سكوت و همراهي خويش با آمريكا و اسرائيل مقصران است جنايت اند .
اما ايران . ايران و حكومت مدعي اش خود يكي از مقصران اصلي است . سه چهار سالي است كه با دادن كد اشتباه به ياري صهيونيست ها شتافته است . در زماني كه با توجه به جنايات ضد حقوق بشري اسرائيلي ها مي توان بر عليه شان كار حداقل تبليغي در سطح جهان كرد ، ناگهان با طرح ماجراي هولوكاست جنجالي جديد برپا مي شود . آدرسي غلط داده مي شود و به تقويت وجهه اسرائيل نزد ملت ها كمك مي شود . دولت جلاد اسرائيل به يك مظلوم تبديل مي شود كه مي خواهد توسط ديگري (مثلا ايران) نابود شود . نسل كش (اسرائيل) اشك تمساح مي ريزد كه مي خواهند نسل كشي اش كنند . و همه تقصير آن كس يا حكومتي كه آدرس اشتباه مي دهد و دنيا را از مسئله اصلي يعني جنايت روي داده در فلسطين منحرف مي كند . ايران باز هم مقصر است . با جانب داري هاي غلط ميان گروههاي فلسطيني اختلاف مي افكند . با اين اختلاف افكني هم خود پايگاهي در منطقه بحران پيدا مي كند و هم شكافي را براي نفوذ جنايت كاران اسرائيلي فراهم مي آورد . زماني از حماس ، زماني از فتح ، زماني از جنبش هاي الاقصي و زماني از جنبش عزالدين قسام . هر زمان دفاع از كسي براي يافتن پايگاه در منطقه بحران خدمت به اسرائيل براي ايجاد شكاف بين نيروهاي مبارز فلسطيني ثمره سياست هاي مزورانه رژيم تهران است .
جهان عرب مقصر اندر مقصر است . در برابر كشتار ملت عربي سكوت مي كند . خائنان به ملت عرب جز چاپلوسي سران جنايت كار ديگري نمي دانند . از حسني مبارك بگير تا خاندان آل سعود تا ملك عبدالله اردني و تا همه رهبران دروغ گوي عربي . سكوت خائنانه پيشه كرده اند . مصر گذرگاه رفح را بسته تا اسرائيل ، حسابي قتل عام كند .(اگر هم گذرگاه را باز کند باز هم این عمل پس از جنایت است و مصر و حسنی مبارک شریک در خون ریزی جلادان نظام سرمایه سالار) و جالب اينجاست كه رژيم جمهوري اسلامي تمامي ارسالي هاي خود براي كمك به محاصرين غزه را (اگر البته بفرستد به نام غزه و به كام مافياي سنتي و مدرن بازار ايران تمام نشود) به مصر مي فرستد . كشتي و هواپيماي ارسالي به مصر مي رود تا دولت مصر كه با بستن گذرگاه رفح همپاي اسرائيل مقصر جنايت غزه است به تقسيم اين كمكها بين مردم بي پناه غزه بپردازد ؟ آيا مسئولين ايراني اين امر را نمي دانند ؟ مي دانند اما منافع حكومت ايران بايد حفظ شود و مصر به عنوان يكي از قوي ترين كشورهاي اقتصادي و سياسي اتحاديه عرب از ايران خشنود باشد و حسني مبارك به ايران لبخند بزند . حال اگر هزاران نفر در غزه مردند هم مسئله اي نيست . فداي سر رهبران ايران حتما !
از سوي ديگري هم نيروهايشان را در برابر دفتر حافظ منافع مصر مي ريزند تا مثلا اين نيروهاي مثلا مردمي اعتراض خود را به مصر نشان دهند . اينان هم جوري برخورد مي كنند (تقاضاي اعدام حسني مبارك و اعلام اينكه ما همه خالد اسلامبولي هستيم و در واقع ترويج تفكر و رويكرد تروريستي ) كه مخالفين مصر همه در افواه عمومي جهاني مشتي تروريست مي شوند كه مي خواهند فقط بكشند . ايران و كشورهاي عربي و بطور اخص مصر .

و مقصرند خود فلسطيني ها . بگذاريد ابتدا فتح را بگويم . پس از فوت يا بهتر بگوييم شهادت ابوعمار ، ياسر عرفات قرار شد جانشيني براي ابوعمار مشخص شود . چرا و بر اساس چه قاعده اي ابومازن كه خود عنصري مشكوك در زمينه قتل عرفات است و سابقه رابطه اي حسنه با اسرائيلي ها را دارد انتخاب شد ؟ مگر رهپويان جوان و مبارز عرفات مانند مروان برغوثي يا برادرش مصطفي نبوده و نيستند ؟ چرا و به چه علت برغوثي و در واقع خط ادامه سياست مبارزه اسلحه و زيتون كنار گذاشته شد و فتح به يك مذاكره كننده صرف و كاملا در خط اسرائيل تبديل شد ؟ فتح بايد خاطرش باشد كه در اين جنايت شريك است .
و اما حماس . زماني كه حماس مسئوليت دولت را گرفت ، بارها اعلام آتش بس و مذاكره نمود . اما هر بار در مقابل اعلام آتش بس حماس ، در درون سرزمين تحت حكومت حماس گروههاي مختلف به نامهاي متفاوت دست به شليك گلوله و خمپاره و موشك به سوي اسرائيل يا نيروهاي اسرائيلي و يا حتي نيروهاي فتح مي كردند . آيا واقعا دولت هنيه توانايي مقابله نداشت ؟ آيا بهتر نبود كه حماس به جاي تكيه بر دولت خارجي اي مانند ايران دست به دامان ملت فلسطين مي شود ؟ حماس بايد بداند كه راه حل فلسطين در دست ملت فلسطين است نه دولتهايي مانند ايران . ايران ، اعراب ، آمريكا و اروپا و تمام مدعيان مداخله جز براي منافع خودشان دليل ديگري براي حضور ندارند . ايران با اين تضاد خودش با اسرائيل هم خوراك تبليغي و وسيله سركوب داخل فراهم مي كند (به اتهام رابطه با اين كشور و آن كشور كه در سالهاي اخير به صورت گتره اي مرتبا زده شده است) و هم وسيله اي براي سرپوش گذاشتن بر نقش آشكار حقوق بشر در داخل ايران ايجاد مي كند . حماس بايد از ابزار دست اين كشور و آن كشور شدن فاصله بگيرد . زماني ايران (بخصوص شاخه خالد مشعل) و زماني عربستان سعودي (سبز شدن كلاهها و پرچم هاي حماس شاهد اين گفتار است) . مقاومت مردم فلسطين است كه به ثمر مي نشيند نه دخالت دول به دنبال منفعت .
همه مقصر اند . از حماس و فتح بگير تا ايران و اعراب و البته در راسشان آلوده به خونان يعني اسرائيل و آمريكا و اتحاديه اروپا .
در غزه همه مقصر اند . بوي خون در كوچه هاي غزه شنيده مي شود و جنازه است كه بر جنازه در غزه تلمبار مي شود . جنايت است كه بر جناست در غزه افزوده مي شود .
بايد كاري كرد . بايد جنبشهاي آزادي بخش منطقه در تمامي كشورهاي زير ستم ارتجاع و امپرياليسم (مستقيم يا غير مستقيم زير سلطه) فعال شده و خاورميانه اي آزاد و برابر را بسازند . غزه رها مي شود در آخر اگر خاورميانه به دست مردم خاورميانه رها شود .
جوي هاي غزه را كه نگاه مي كني نه جوي آب كه جوي خون است . جويي كه بالاخره بساط جنايت را بر مي چيند . ممكن است دير و زود داشته باشد . اما اين امر حتمي است . آينده غزه و فلسطين و خاورميانه از آن خلقهاي اين مناطق است . حتي اگر ارتجاع و امپرياليسم نخواهد .

*** آنچه در بالا مي خوانيد تنها يك درد دل است . نگارنده نه متخصص مسائل خاورميانه است و نه مدعي است كه از روابط بين الملل سر رشته اي دارد . تنها آنچه ديده و حس كرده به عنوان كوچكترين اداي وظيفه در برابر خونهاي به ناحق ريخته شده غزه نگاشته است . اما باز هم معتقد است بايد كاري كرد . هر كسي در حوزه وظيفه خود تا از اين جوي ها رودي عظيم فراهم شود . ان شاء الله
____________________________
_____________________________
به خبرهای بالا نگاه کنید . چه فرقی می کند ؟ اینجا یا غزه ؟ انسان در نظام سرمایه همیشه در حال منکوب شدن است . جنایت همیشه در نظام سلطه استبداد و استعمار و استثمار جاری است
___________________________
محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر ، ماه زیبای فدای عظیم حسین و یارانش را بر تمامی رهروان راه برابری و آزادی خلقها تبریک و تسلیت عرض می کنم . تبریک از آن جهت که عاشورا و کربلا تابلوی زیبایی است که در آن همه چیز هست . از عشق تا حماسه تا انسانیت تا برابری اندیشی و آزادی خواهی . هر سال که این ایام فرا می رسد باید به خلقها نهیب زد که این نمونه زیبای انسانی را جدی بگیرند و استراتژی حسین را بیاموزند . تبریک به زیبایی این تابلو و
و تسلیت بر ما و بر همه ما . بر ما که تا حسینی شدن راه درازی در پیش داریم . بر ما که باید بیاندیشیم که چگونه می توان حسینی بود ؟ تضاد اصلی زمانه را درک کرد و جان بر کف مبارزه کرد ؟ نه برای مرگ که برای زندگی قیام کرد و جان را بر سر زندگی انسانها گذاشت ؟ آن روز که این الگو را بیاموزیم روز دیگری خواهد بود
و تو ای حسین . ای انقلابی مرد آزاده
به خون اطهرت سوگند
که ما هرگز نیاساییم از پیمودن راهت

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin