Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com نواي ني: هشدار و سخن

Monday, December 1, 2008

هشدار و سخن

هشدار هشدار
پیش از میخواستم در باب این چهار دانشجوی بازداشتی علامه بنویسم . اما به دلایلی میسور نشد . جان هر چهار تن در خطر است . این شیران علامه پهلوانی کرده و با این پهلوانی خود و با اعتصاب غذای شجاعانه شان مبارزه را در برابر خویش به تعظیم واداشته اند . باید از ایشان حمایت کرد . به هر نحو . به هر روش . در آستانه روز دانشجو این طلیعه بازداشت هاست . مراقب باید بود که این طلیعه در رژیم ولایی ادامه دار میتواند باشد . باید مراقب بود و با وحدت در برابر هر ظلم و بی عدالتی ایستاد
به امید رهایی همه در بندان جور
[daneshjo.jpg]
[5555555555555[1]]
_______________________
لازم به ذکر است صبح روز دو شنبه 4ام آذر بنده به شعبه 2 امنیت دادگاه انقلاب احضار شدم و پس از مشورت با وکیل بزرگوارم دکتر نعمت احمدی صبح روز سه شنبه 5ام آذر به محل رفتم . آخرین دفاعیه مرحله بازپرسی توسط بازپرس راسخ گرفته شد و پرونده بنا به گفته او (بازپرس راسخ)به دادگاه ارجاع شد . اتهام بنده بنا به آنچه طرح شد ارتباط ، عضویت و همکاری با گروههای مخالف و معاند با نظام جمهوری اسلامی از جمله برخی سازمانهای سیاسی - نظامی برون مرز از مذهبی تا غیر مذهبی عنوان شده است
جالب اینجاست که در جمهوری اسلامی نمیخواهد پذیرفته شود که یک فعال میتواند بخواند و بنویسد و تظاهر کند و معترض باشد و مبارزه (در حد وسع) کند ، اما به جایی از برون مرز وابسته نباشد و مستقل باشد و ریشه اش در همین خاک باشد . یکی این را به حاکمیت ولایی اثبات کند
___________________
د ر باب بازداشت پهلوانان علامه بیشتر خواهم نوشت

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin