Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com نواي ني: بيدارگر روح مردم مظلوم

Monday, April 21, 2008

بيدارگر روح مردم مظلوم

او روح مردم مظلوم را بيدار كرد تا حيات خود را تعالي بخشد . اين بخش از سخن بانو كريستين آلبانه وزير فرهنگ فرانسه در باب پيام آوري از سلسله پيام آوران قرن بيستم يعني امه سزر بود . و البته بانو آلبانه فراموش كرده بود كه سزر هرچه كرد براي تعالي حيات همه بشريت و بخصوص بشر سياه تحت ستم استعمار كرد . سزر مانند فانون و يونسكو ، اوزگان ، شريعتي ، نخشب ، طالقاني و حنيف و همه نسل بيداران تاريخ تلاش كرد تا انسان به انچه محق ان است دست يابد . تا انسان انسان باشد نه بنده نواله اي ناگزير كه به خاطر آن به هر امري گردن نهد .
امه فرناند ديويد سزر در 25 ژوئن 1913 در جزيره مارتينيك از مجمع الجزاير آنتي فرانسه چشم به جهان گشود . مادرش خياطي از طبقه تحت ستم استعمار گران بود و پدرش نيز كارمندي ساده از كارمندان اداره ماليات كه هماره دولتها به چپاولشان ميپردازند و البته خود شاهدان اين چپاولند .
امه سزر به اعتراف تمامي همدوره ها و اساتيدش شاگردي نابغه در فوردوفرانس بود . در سال 1932 به تاسيس نشريه دانشجوي سياه دست زد و اولين نشانه هاي مبارز بودن و تلاش براي بازگشت به هويت سياه خويش را به تصوير كشيد . بازگشتي كه نه بازگشت مهوع تقليد محور كه بازگشتي اصيل بود . بازگشتي كه روشنفكرش بر اساس تاريخ و فرهنگي كه دارد روشنفكر ميشود و با تكيه بر تاريخ و فرهنگ و زبان عموم نقش روشنفكري و رسالت خودش را بازي كند . براساس همين سه شعار .
در سال 1937 با يك دانشجوي مارتينيكي به نام سوزانا روسي ازدواج كرد . پس از دو سال با ثمره عمرشان كه پسري كوچك بود به مارتينيك بازگشتند . سزر به تدريس در آموزشگاهي در فورت دوفرانس مشغول شد . جايي كه او تدريس فرانتز فانون - اين انقلابي كبير و فقيد - را بر عهده گرفت و تاثيري بس شگرف بر انديشه هاي او گذاشت . انديشه هايي كه با وجود زندگي كوتاه فانون چراغ راهي شد براي او و نسلهاي آينده انقلابي در سرتاسر جهان
همچنين در سال 1939 با لئوپولد سدار سنگولد شاعر نامدار سنگالي آشنا شد و اين آشنايي و همراهي نيز از عوامل تكوين شخصيت سزر به شمار ميرود . تكويني كه از سزر مردي براي حضوري هميشگي در جبهه آزادي خواهي و برابري طلبي ساخت .
حاصل اين آشنايي نيز چاپ كتابي به نام دفترچه بازگشت به زادگاه بود كه اولين مكان به كار بردن واژه معروف سياه وارگي از سوي وي بود . واژه اي كه به دركي درست از وضعيت سياه بودن در اروپاي آن روز اشاره ميكند . واژه اي كه د رواقع به فهم بهتر وضعيت سياه بودن در جامعه اي كه سياهان مورد استعمار و استثمار سفيدان قرار ميگيرند ميانجامد . سزر با وضع اين واژه در واقع به اين سخن روسو عامل بود كه : (( به مردم راه را نشان ندهيد . برايشان برنامه كار وضع نكنيد . به انها فهميدن بياموزيد . خودشان راه را خواهند يافت و برنامه كارشان را خود وضع خواهند كرد.)) . در واقع اين يكي از اصلي ترين نقشهاي سزر در رستاخيز افريقا بود . نقش آگاهي بخشي در فهم درست شرايط
در سالهاي جنگ دوم جهاني يكي از عظيم ترين فعاليتهاي روشنفكري سزر شكل گرفت . او و همسرش در كنار ساير روشنفكران مارتينيكي در كنار ادبيات مقاومت بدون در نظر گرفتن شرايط منع فعالان و فعاليت سانسور چيان منع كننده به دفاع از هويت مارتينيكي خود پرداخت .
امه سزر در سال 1945 با حمايت حزب كمونيست فرانسه به عنوان نماينده فوردوفرانس در مجلس نمايندگان فرانسه انتخاب شد و 48 سال با حمايت مردم و آراي ايشان در اين مقام باقي ماند . همچنين او مدت 56 سال شهردار فوردوفرانس بود و توسط مردم اين شهر به پاپا سزر ملقب شده بود .
بالاخره امه سزر با نام كامل امه فرناند ديويد سزر در سن 95 سالگي در تاريخ پنج شنبه 17 آوريل 2008 ، 29 فروردين 1387 در زادگاهش در بيمارستان پير زوبا كوئينتن فوت كرد .
امه سزر مانند مرد مورد ستايشش يعني ژان پل سارتر نمايندگان روشنفكران سياسي و سياست مداران روشنفكر بودند كه لحظه اي دغدغه خود يعني بهبود وضعيت انساني عدول نكردند . سزر تا پايان عمر بر ضد استعمار بودن خود تاكيد داشت و به دليل قوانين استعماري كه شخص ساركوزي در مجلس به تصويب ميرساند نه تنها در جريان انتخابات 2007 از او حمايت نكرد، بلكه با حمايت از رقيب او يعني بانو سگولن رويال كانديداي حزب سوسياليست فرانسه بر مشي برابري طلبي و آزاد منشي خود مهر تائيدي شد . او حتي ساركوزي را كه به حق پادوي امروزين امپرياليسم امريكا در اروپا مينامندش به حضور نپذيرفت تا حتي چهره اين عنصر عمله استعمار را نيز نديده باشد . سزر تا آخر عمر نسبت به مسائل جهان و بطور اخص جهان سوم بسيار هشيارانه عمل مينمود و در گاههاي حساس حمايت بي دريغش را از اين گونه جنبشها اعلام مينمود . او يكي از پيام آوران رهايي و آزادي و برابري براي جهان سوميهاي تحت سلطه بود . روشنفكري كه پيامبر جامعه خويشتن بود
سزر به حق به تعبير شريعتي يكي از پيام آوران قرن بيستم بود كه پيام آزاد منشي و برابري طلبي و بازگشت به گوهر وجودي را به گوش جهانيان رساند .
او در مجموع چهارده اثر در زمینه شعر، جستار و نمایشنامه منتشر کرده و در دهها سمینار و کنفرانس بین المللی سخنرانی کرده است . آثارش به بسیاری زبانها از جمله انگلیسی اسپانیولی، آلمانی و فارسی نیز ترجمه شده است. از او و دربارۀ او تا به حال شش اثر در ایران منتشر شده است از جمله " برگی از بازگشت به سرزمین مادری"و همچنين فصلي در كنگو .
معلم شهيد دكتر علي شريعتي كه خود نقشي بي بديل در اگاهي بخشي به توده هاي اين سرزمين داشت در باره امه سزر چنين ميگويد : اينها (امه سزر و امثال او) انقلاب را در شعور زمان خويش و وجدان و ادارك جامعه خويش و بينائي و آگاهي مردم خويش برپا كرده اند و اين تمام رسالت آنهاست .
منابع :
كتاب بازگشت به خويشتن دكتر علي شريعتي
_________________________

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin