Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com نواي ني: برپا خیزیم و از جا کنیم بنای کاخ دشمن را

Friday, March 20, 2009

برپا خیزیم و از جا کنیم بنای کاخ دشمن را

یا مقلب القلوب و الابصار
یا مدبر اللیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال
حول حالنا الی احسن الحال
ای دگرگون کننده شناخت ها و شناسایی ها
ای مدیریت کننده روز و شب
ای تحویل دهنده روزگار و روزگاران
روزگار ما را به بهترین روزگار تحویل فرما
به روزگار برابری و ازادی برای همه خلقها
کاش می توانستم بگویم امسال عید نداریم . نوروزمان پیروز نیست . عیدمان مبارک نیست . وقتی هنوز فرزندان پلی تکنیک در بند اند . وقتی هنوز عزیزان چپ اندیش مان در بند اند .وقتی حشمت ساران را کشتند و هنوز 40 امش نشده . وقتی هنوز سوم و هفتم میرصیافی نشده . وقتی بلاگری را می کشند . وقتی پدری را می کشند . وقتی اوین را زندان انسانها می کنند . وقتی جلاد ارتجاع می کشد و می بندد و هنوز هم تنوره می کشد . وقتی دیو هنوز هست . وقتی شب هنوز هست
هوا دلپذیر شد گل از خاک بر دمید . کاش کرامت بود هنوز . کاش می دید که هنوز به آنان که با قلم تباهی دهر را به چشم جهانیان پدیدار می کنند نمی توان بهاران را خجسته باد گفت . هنوز استبداد هست . دیکتاتور هست . هنوز قلم را می کشند . زبان را از پس حلقوم به در می آورند . هنوز هم جنایت می کنند جلادان
دلم گرفته است و می خواهم داد بزنم . اشک و داد و درد این روزها همراهمان است . رژیم جلاد ولایی هم گولاک دارد و هم آشویتس . ربطی ندارد و فرقی هم نمی کند نامش چه باید . هیتلر . استالین یا هر چیز دیگری . مگر اصلا قرون وسطی تکرار شدنی نیست ؟ مگر کتاب سوزی هنوز نیست ؟ مگر قتل روشنفکران نیست ؟ مگر قتل اندیشه داران نیست ؟
ساعت سال تحویل است . می روند تا سال را پشت دیوار اوین تحویل کنند . نتوانستم بروم . اولین نوروز پس از مادر بزرگم بود و من در بهشت زهرا قطعه 254 . اما وقتی تماسی داشتم با عزیزی گرانقدر و خواهری بزرگوار به من گفت که چه شد
دژخیم نمی خواهد بپذیرد که ما هنوز انسانیم . می خواهم همنان داغدارمان کند . دوستی گفت که عیدی سال 88 است این بازداشت وحشیانه . اما من می گویم که این بهاری است که آغاز شده . هر چه بیشتر بکشند به زمان مرگ حکومت جبارشان نزدیک تر می شود . بکشید ما را . مطمئن باشید که مردم ما و خلق ایران بیدار تر می شود و زمانی خون فرزندان ایران در خون خفه خواهد کردتان
درد و داغ و خشم و فریاد و اشک . نمی دانم چه کنم .
باید بر این رژیم جنایت کار شورید . باید شورید . با قلم و با توان . با اندیشه و با عمل
به انان که با قلم تباهی دهر را به چشم جهانیان پدیدار می کنند
در این سال جدید باید برپا خواست و از جا کند بنای کاخ دشمن ضد آزادی و ضد برابری را
کاش سال 1388 خورشیدی سال رهایی و آزادی و برابری برای خلق ایران باشد . اگر بخواهیم که خداوند هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه خودشان بخواهند
__________________________________
از صبح اول فروردین به مسافرت می روم . حداکثر یک هفته . امر خانواده است و من مطاع امر که بر الوالدین توصیه دیانتم است . اما باز می گردم . امید که باز گردم
______________________________________

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin