Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com نواي ني: تا رهایی همه مردم ایران

Thursday, March 26, 2009

تا رهایی همه مردم ایران

زندانی درست کرده اند به وسعت همه ایران . در روزهای بندی بودنم مرتب از من سوال می شد که اینکه می گویی تا رهایی مردم ایران ، تا رهایی مردم ایران از چه ؟ می گویم از چه
از نابرابری و ظلم و بی عدالتی . از بیداد و استبداد . از در بند شدن فرزندان پلی تکنیک که دیگر دارد دو ماه می شود زندانشان . از ظلمی آشکار که وقتی جماعتی به عید دیدنی خانواده های زندانیان می روند بازداشت شوند و سر از کلانتری نیلوفر در آوردند . از بی خردی آشکار نیروی انتظامی که خود را به دست جماعتی امنیت بان داده که بی پروا بازداشت کنند و زندان افکنند فرزندان ایران را .
از قتل زندانیان در بند . رهایی از اینکه دیگر امید رضا های صیافی را نبینیم که خود به زندان می روند و به قتل می رسند . دیگر امیر حسین های حشمت ساران نباشند که بندی می شوند . دیگر زندان نباشد . بند نباشد . آزادی باشد و برابری برای همه مردم ایران
تا رهایی مردم ایران از استبداد . از ظلم و زور . از جباریت به نام دین و به کام گروهی خاص از جماعتی دستار بند .
باز باید فریاد بزنیم که رهایشان کنید . جماعتی می رفته اند تا عید دیدنی کنند و عرض تبریک به خانواده های زندانیان و خانواده زنده یاد زهرا بنی یعقوب . باید بازداشت شوند تنها به جرم برابری خواهی و آزادی طلبی . انگار هنوز خلیفه است که می گیرد و می بندد و زندان می افکند . بنی عباس و بنی امیه گری به طایفه نیست . به رفتار است که اینان دارند .
این بار اما قربانیان باز نام دارند . علی عبدی که جوانی عزیز است و محجوب . برادری گرامی چونان محمد شوراب . عزیزانی چون امیر رشیدی و بانوان گران یادی چون خدیجه مقدم ، فرخنده احتسابیان ، دلارام علی ، لیلا نظری ، محبوبه کرمی ، این خواهر عزیز و مهربان که جز برابری برای انسانها به نام دیگری سخن نمی گوید و تنی چند که نامی از ایشان نیست ، اما یادشان هست . اینان را گرفته اند به جرم عید دیدنی ! در نظام ولایت فقیه عید دیدنی جرم است . دید و بازدید از خانواده زندانیان جرم است . نفس کشیدن و انسان بودن جرم است . همه باید سربازان مطیع ولایت باشیم حتما از دیدگاه آقایان ! سربازانی که انسانیت مان را به مقام معظم ایشان فروخته باشیم و روباتهایی باشیم دست و پا بسته و خفه شده !
اما وجهی دیگر از اینان ! انگار این امنیت بانان تعطیلی ندارد کارشان ! خاطرم هست که بازجوی من حداقل جمعه ها را برای خانواده اش می گذاشت ، نه بازجویی من . اما انگار این جماعت بازجو که دانشجویان عزیز و گرامی پلی تکنیکی را بازجویی می کنند ، تعطیلی ندارند ! خبر می رسد از بازجویی های دهشتبار و شکنجه . می دانید ! زندانی جز زیر فشار روانی به لکنت زبان نمی افتد . راستی ! اینان مدعی دینی هستند که می گوید باید حق مظلوم از ظالم بدون لکنت زبان ستانده شود . آن دین کجا و این مدعیان خلافت کجا ! اسلام ولایت کجا و اسلام حقیقت و آزادی و برابری کجا
باید بدون لکنت زبان حق را گفت . همه مان از مذهبی و غیر مذهبی . با هر مشی و مرام . باید مبارزه کرد تا رهایی مردم ایران . زنده باد آزادی و برابری . گسسته باد زنجیر استبداد و خودکامگی
منابع :
1- شماری از فعالان حقوق زنان در تهران بازداشت شدند، تغيير برای برابری و راديو فردا
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/03/085556.php
2- ادامه بازجویی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در تعطیلات نوروز
______________________________

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin