Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com نواي ني: به جای نان به تساوی گلوله قسمت شد

Friday, May 1, 2009

به جای نان به تساوی گلوله قسمت شد

همه ایستاده اند دور آب نمای پارک لاله . آشنایان می آیند و می روند . همه فقط راه می روند و هنوز کسی حرکتی انجام نداده . منهم دوری بدور آب نما می زنم و کناری می نشینم . ناگهان
ضلع جنوب شرقی آب نما . هجوم ماموران . فریاد و جیغ دختران و فرار همه . می زنند . چون قوم مغول می زنند .
انگار اینجا فلسطین است و بار دیگر اسرائیلی ها را میبینی که مردم را می زنند و می برند . دختر و پسر ، زن و مرد ، کوچک و بزرگ ندارد . همه را می زنند و بر زمین می کشند . و بعد بازداشت می کنند . سعید یوزی- محمد اشرفی- سعید مقدم- جعفر عظیم زاده، شاهپور احسانی راد، بهروز خباز، مریم محسنی و فایق کیخسروی از سویی بازداشت می شوند . از سویی دیگر هم مریم حاج محسن، پروانه قاسمیان، فاطمه شاه نظری، شریفه، محمد فرجی، بهروز خباز، جعفر عظیم زاده، زانیار احمدی، محمد اشرفی، علی رضا تقفی ، محسن تقفی ، سعید مقدم وسعید یوزی هستند و همچنین از اعضای کمپین یک میلیون امضا نیکزاد زنگنه، امیریعقوبعلی، کاوه مظفری ، پوریاپوشتاره، طاها ولی زاده به تیغ بازداشت سپرده می شوند . همه را می زنند . چون مغولان زدند و خون ریختند و بردند .
همه بودند . از فعالین کارگری تا حقوق بشری ها و فعالین حوزه زنان و کودکان و دانشجویان . همه درد کشیدگان از حکومت ولایی بودند تا به یک ظلم آشکار اعتراض کنند . تا فریاد زنند که زنده باد جنبش کارگری
خواسته هایشان چه بود ؟ دستمزدهای معوقه باید بدون عذرو بهانه پرداخت گردد! اخراج و بیکارسازی کارگران باید متوقف گردد/ حقوق زنان و مردان درتمامی شئون اقتصادی – اجتماعی باید برابرباشد/ بازنشستگان باید ازیک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی برخوردارشوند/ کارگران با معلمان ( کارگران فکری) ، پرستاران وسایراقشارزحمت کش جامعه متحدند و ازمبارزات آنان پشتیبانی می کنند/ کارکودکان غیرانسانی و استثمارگرانه است. ما با فعالین لغو کارکودک هم سنگرهستیم
./ منصوراسانلو، ابراهیم مددی و دیگرکارگران زندانی باید بدون قید و شرط آزاد گردند و تعقیب های قضایی علیه دیگرکارگران باید فوراً پایان پذیرد. و.....
همینها بود خواسته هایشان . نه برانداز بودند و نه به مقدسات آقایان توهین کردند . تنها قصدشان گرامی داشت یک روز بین المللی بود و جشنی و شادی . همین .
اما زدند و فحش دادند و خون ریختند و بردند . مغولان نیروی انتظامی لباس مردم را تا میانه خیابان راندند . از پارک اخراج کردند و این اخراجی ها را به بند کشیدند . بانوان را در وزرا و مردان را در کلانتری وصال و اوین و هر جای دیگری که خدا می داند
می زدند و فریاد کافر گفتنشان بلند بود . کافرانه می زدند و آی دزد آی دزد می کردند . جنایت کارانه می زدند نا مردان روزگار
پارک لاله هم از خون فرزندان مردم سیراب شد . سنگ فرشش گلگون شد و دیده اش به شجاعت فرزندان مردم ایران روشن . این رزم هست تا حذف هر گونه تبعیض از مردم ایران . تا رهایی مردم ایران . حتی اگر فرعونانه همه را بند بکشید .

به جای نان به تساوی گلوله قسمت شد
اما انتخابات چیان ! جان مردم به جهنم . خون انسانها به درک . آزادیشان فدای سرتان ! به انتخابات بچسبید . به شما چه که روز کارگر به خون کشیده می شود و همه را بازداشت می کنند . به شما چه که پلی تکنیکی ها بیش از دو ماه است در بند اند . به شما چه که بازداشت شدگان اول و دوم اسفند 87 هنوز در بند اند . همایش برگزار کنید و شعر جنبش فدائی یعنی سر اومد زمستون را به نام خود مصادره کنید و خوش باشید ! مطمئن باشید مردم با شما همان می کنند که قرار این با فرعون بکنند . راه مشخص است . یا راه مردم و یا راه ظلم و استبداد . شما در راه تقویت استبداد قدم می زنید . فاعتبروا یا اولی الابصار
امروز جمعه بود . اول می 2009 . 11 اردیبهشت 88 . صبح گاه قتل دل آرا و غروب سلاخی حق طلبان . آمار جنایت دارد به روز و ساعت و دقیقه می رسد .

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin