Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com نواي ني: طنز تلخ لايحه فروپاشي خانواده - ضد زن ، ضد انسان

Tuesday, August 12, 2008

طنز تلخ لايحه فروپاشي خانواده - ضد زن ، ضد انسان

و اما در باب قوانين مجلس . در سازوكار پارلمانتاريستي و براي طرح كردن لايحه يا طرحي در مجلس شورا امري به نام ((فوريت)) وجود دارد . تعدادش هم يك يا دو يا سه تا ميتواند باشد . اين فوريت از اين جهت طرح ميشود كه اصولا ديده شود طرح يا لايحه مذكور تا چه حد از ديدگاه نمايندگان مردم براي جامعه فوريت و ضرورت دارد .
و اما يه نكته جالب . نكته اي كه اگر هر جاي دنيا طرح شود ميتواند به عنوان يك جوك مورد بررسي قرار گيرد . اما از آنجا كه اينجاي دنيا همه جوكها واقعيت دارند و يا ميتوانند واقعيت داشته باشند طرحي كه تنها مشكل شهوت آقايان را حل ميكند با دو فوريت در مجلس شورا طرح ميگردد . اينجا همه جوكها ميتواند واقعيت پيدا كند . لايحه فروپاشي خانواده هم ميتواند .

آيداي عزيز دعوتي كرده از اين حقير براي نوشتن در مورد طرحي كه شرمم ميآيد از ذكرش و آوردن نامش . طرحي كه چندهمسري را قانوني ميكند و تنها بصورتي كاملا فرماليته امضاي شرط عدالت ميگيرد . طرحي كه نسبت به شرع و انسانيت كاملا بي اعتناست و تنها تضمين همان ده درصدي است كه آقاي رئيس جمهور فراموش ميكند آنها را نام ببرد . ده درصدي كه ظاهرا در ميان مجلسيان تعدادشان بيش از ده درصد است . آمار زنان دوم آقايان كه اينگونه نشان ميدهد . {آقاي رئيس جمهور : :« براي 90درصد مردان ايراني، زن اول هم اضافي است.» }

به هر حال اين طرح كذايي در حال بررسي است . با قيد دو فوريت . طرحي كه متضمت نابود كردن اساس نهاد خانواده است . طرحي كه در آن زن دوم و سوم و چهارم تنها با يك امضا و بدون آگاهي زن قبلي حلال ميشود . طرحي كه مادر بودن را و مهر مادرانه را در ماجراي حضانت ناديده ميگيرد . آنهم در اوضاعي كه به اندازه كافي مشكل قانوني براي حضانت فرزند از سوي مادر داشتيم و قوانين مرد سالار حاكم بر دادگاههاي ما اصل محبت مادري را ناديده ميگيرد .
و جك تر و ضد انساني تر از همه اينها بستن ماليات بر مهر است . اولا كه سنت خانواده هاي ايراني اين بوده كه اصولا مهر را كه داده و كه گرفته . درست است كه در شرع مهر عندالمطالبه بايد پرداخت شود اما سنت همزيستي و مهرباني بين زن و شوهر كه زندگي بر اساس توصيه قرآن يعني همان مودت و رحمت مانع از اين ميشده كه مطالبه مهر دقيقا پس از عقد در جامعه ما فراگير شود و موجب فروپاشي خانواده ها گردد . گرچه سنت سيئه مهرهاي بالا و نجومي از يك سو كه البته محصول رشد منطق و تفكر سرمايه داري است و همچنين راه دادن به سنتهاي ارتجاعي همچون چشم و هم چشمي از سويي ديگر است و همچنين پديده سوء استفاده و برخورد كلاه بردارانه در مسئله مقدس ازدواج كه اين همه محصول جنايت اقتصادي چند دهه اخير است به صورتي ويروسي در برخي از طبقات اجتماعي نفوذ كرده و جامعه ايران را دچار دردسر نموده است . اما اين طرح كذايي و ماليات بر مهر موجب ميشود كه :
زني كه بر مهرش ماليات بسته ميشود مجبور است دقيقا پس از عقد مهر خود را به صورت كامل از مرد مطالبه نمايد . با توجه به اينكه واقعيت جامعه ما نشان ميدهد مهرهايي كه تعيين ميگردد عموما پرداخت يكباره آن از عهده مردها خارج است ، اين پديده منجر به قضايي شدن مسئله ميشود . از سويي زن مهرش را براي پرداخت ماليات دولتي ميخواهد و از سويي ديگر مرد هم تمكن مالي پرداخت را ندارد . فكر ميكنيد نتيجه چه ميشود ؟
دادگاههاي خانواده شلوغ ميشود . تقدس كيان خانواده و برخورداري يك خانواده موفق از مودت و رحمت ميان زن و شوهر از بين ميرود و تفكر پول محور سرمايه سالار جانشين ميگردد . دقيقا اين بند از اين لايحه متضمن فروپاشي خانواده است .

اين لايحه توهين به تمامي مردان و زنان ايراني است . برخورد كالاوار با زنان و شهوت محور با مردان رويكرد اصلي اين لايحه است . انگار فهم طراحان اين لايحه جز اين نبوده است كه زن كالايي است مانند تمامي كالاها و مرد را هم بايد در قوي مردانگي و خصوصيت جنسي اش جستجو كرد . تفكري به غايت ارتجاعي و ضد انساني بر اين لايحه حاكم است . تفكري كه انسان را از مقام انسانيت دور ميكند و حيوانيت مورد نظر طراحان نزديك تر ميسازد . البته از آنجا كه هركسي از ظن خود يار مسائل ميشود شايد اين فهم و اين هويت حيواني واقعيت امري بوده كه اين مدعيان از انسانيت خود داشتند كه اگر اينگونه باشد واسفا بر اين مجلس و بر اين نمايندگان كه فهمشان از انسان بودن حيواني است و ميان خود انساني و خود حيوانيشان تفاوتي قائل نيستند . اولئك كالانعام بل هم اضل
ماجراي همه بندهايي اين لايحه طنز آميز و فاجعه بار و تلخ از همين سنخ است . لايحه اي كه خانواده را نابود ميكند . ازدواج را كم ميكند و طلاق را زياد . فساد جنسي در جامعه ايران را كه به دليل فقر و منطق ارتجاعي سرمايه داري حاكم بر ايران به شدت رشد كرده به مرز فاجعه ميرساند و ...

و اما جامعه ايران را بر سر كار ميگذارد تا آقايان رسما هر كاري دوست دارند بكنند . سرمايه مملكت را بر سر جوگيري هاي نظامي به فنا بدهند و همان حماقتي را تكرار كنند كه محمدرضا پهلوي كرد و نتيجه اش را ديد . او با توهم ژاندارمي در منطقه و اينان با توهم سيطره ولايتي كه خود ميخواهند بر جهان .
همچنين آنقدر جامعه ايران را به خود مشغول كنند تا فجايع اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و سياسي روي داده در متن جامعه ايراني را نبيند . نبيند كه به بهانه امنيت رواني جامعه انديشه ورزان بلاگر همرديف مجرمان خطرناك قرار ميگيرند و به اعدام محكوم ميشوند . نبيند كه به بهانه حفظ امنيت اجتماعي بازداشتگاههاي ضد امنيتي كهريزك و مانند آن شنيع تر اعمال ضد انساني را با متهم انجام ميدهند و قسي القلبان جلاد مسلك را بر سر فرزندان هرچند خطاكار ايران زمين مسلط ميكنند تا روح و روان و جان آنها را نابود كنند .
نبينند كه ايران را به تاراج و منطق زور و زر و تزوير را حاكم ميكنند .
دوستان مراقب باشيد سركارمان نگذارند . همانطور كه در مورد اين طرح حساس هستيم در مورد همه تحركات حكومت حساس باشيم و بازي سياسان ولايي را نخوريم .
ذيل امري كه شده دوستان و رفقاي زير به بازي فراخوانده ميشوند .
آرمين عزيز ، محبوبه حسين زاده گرامي ، آباجي ميراي عزيزمان ، آقا مهرداد عزيز كه فكر كنم بشه وكيل خودم در آينده (البته دور از چشم دكتر احمدي بزرگوار ) ، مسافر گرامي خواهر عزيز عطيه خانم ته مرام و معرفت ، بانو بيتا ياري ، بانوي حقوق بشر فرزندمان نوشين جعفري ، ميثم خان رستملوي گل و گلاب، رهاي عزيز و گرامي ، آرياي آزاد انديش ، حسام خان بزرگوار ، جناب آقاي مشيري ملي مذهبي خودمان، سوژه روزنامه نگاران اميرهادي انواري ، آقا مرتضي اصلاحچي ، پريسا اديب زاده ، بهاره خانم بوربور عزيز و گل ، استاد بزرگوار و عزيز هژير پلاسچي
. كليه دوستاني كه ديگه اسم نميارم اما بدونن منتظر قلمشون هستم . بنويسيم تا شايد و تنها شايد درصد حماقت آقايان كمي كاهش يابد و قيد اين لايحه ضد انساني را بزنند
ياد تلاشگر اين راه عزيز ، بانوي گرامي و دلسوز محبوبه كرمي كه امروز در بند جباران و حاكمان جور است گرامي باد
درود بر بهاره هدايت ديگر تلاشگر اين راه . هم دانشجو و هم يك بانوي آگاه . رهايي او را هم از بند جباران آرزو داريم

_____________________________
در پست قبلي در كامنتها دوستاني فحشم داده بودند به انحاء مختلف . بايد بگوييم اولا من هيچ وقت هيچ كامنتي را سانسور نميكنم . دوما از فحش هم نميترسم . از مجازاتي بدتر هم به همچنين . سوما به آنچه مينويسم و ميانديشم مفتخرم و از ان دفاع ميكنم
_______________________________
باشد كه ميان ما و شما مردم حكم كنند
در اين سخنان افشاگريهايي از روشهاي شكنجه دهه شصت رژيم جمهوري ولايي از زبان دكتر ملكي بيان ميشود
____________________________
به ياد شاعر خلق فلسطين . زنده ياد محمود درويش
به ياد سه مرد جنبش مقاومت فلسطين . ابوعمار ياسر عرفات ،‌محمود درويش و جرج حبش . سه آزاد مرد
___________________________
مدرك دكتراي جعلي و مصائب احمدي و كردان . افتضاح ديگر دولت نهم
____________________________
آقا عماد را بار ديگر به بند مخوف 209 منتقل كردند . همانجايي كه از آن بيمار شد . براي آزاديش هستيم و مبارزه ميكنيم . تا رهايي استاد عماد الدين باقي
__________________________
__________________________
___________________________
تا رهايي محمد هاشمي عزيز
و با تبريك به مناسبت رهايي سلمان سيما و مهدي خدائي گرامي و عزيز . درود بر شما مبارزان برابري و آزادي
__________________________

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin